مرتضی اشرفی آدما از سایت آی ریتم

هنرمند: مرتضی اشرفیاثر: آدما

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی: شاهان

تنظیم: مصطفی کریمی

+ ورس اول +

| اﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﻴﮕﻴﻦ دوﺳﺖ از دﺷﻤﻦ ﺑﺪﺗﺮن |

| ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻣﻴﺨﻮان از ﭼﺸﺎم ﺑﻨﺪازن |

| اﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺸﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺳﺎﻳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

| ﻫﻤﻮﻧﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﺧﻮﺑﻴﺸﻮن دم ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

+ کراس +

| اوﻧﺎ ﻗﻠﺒﺘﻮ ﻣﻴﺸﻜﻨﻦ رو زﺧﻤﺖ ﻧﻤﮏ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

| از ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻄ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

| ﺑﻴﺎ ﺧﻮدم ﻧﺎزﺗﻮ ﻣﻴﺨﺮم ..! |

+ ورس دوم +

| ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم اﻳﻦ آدﻣﺎرو |

| اﻳﻨﺎ ﭘﺎش ﺑﺮﺳﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻦ ﺧﺪارو |

| ﺟﻮن ﺧﻮدت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺎرو |

| ﺑﺒﺮ ﭘﺎﺗﻮ ازﺷﻮن ﺣﻴﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺳﺮی ازﺷﻮن |

| اﻳﻨﺎ ﻳﻪ ﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺗﻮ ﺑﺸﻰ ﺑﺪﺷﻮن |

+ کراس +

| اوﻧﺎ ﻗﻠﺒﺘﻮ ﻣﻴﺸﻜﻨﻦ رو زﺧﻤﺖ ﻧﻤﮏ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

| از ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻄ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻣﻴﺰﻧﻦ |

| ﺑﻴﺎ ﺧﻮدم ﻧﺎزﺗﻮ ﻣﻴﺨﺮم ..! |

مرتضی اشرفی عزیز و خوش قلب این بار موزیک بسیار شنیدنی به نام آدما را به بازار موسیقی عرضه کرد. این آهنگ تنظیم قشنگی و زیبایی دارد.

مرتضی اشرفی آدما

+ صفحه مرتضی اشرفی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: