پارسا کبودی دلتنگی از آی ریتم

هنرمند: پارسا کبودیاثر: دلتنگی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه:

+ ورس اول +

| گیره گشت درآوردم تا ففط خنه |

| و بان لبت بیونم وی بیمارستانه |

| یه مشت قرصیله رنگی بیسه |

| شام و ناهارم حالم دس کمی نیر |

| و مردن هرچی دکتری جور |

| خوم شیط کردم دیشو خوابد دیم هاتید |

| مالم دسم گردید ولام نیشتید |

| درم سر سرکم وگرد ای حال خراومه |

| ونو خواب هیزم دان دیم بالشت خیسه |

| اشک چویلم و دوریت تیدن ریز ریز ای تیدن ریز ریز |

| بدم تیه وی حاله لعنت ویه ماله دردت |

| و گیانم بو و ک ویرانه حالم بدم تیه ماله لعنت |

| ویه حاله بی تو کس نیرم چش سیاه |

| مغرور تو گشت کس و کار پارساید |

| دلم بهانت گریدن نفس نیتونم |

| ارامی بکم نفس مهره تنهای و بان قلبم کوتاس |

| تو ونو کعبه دلم خدایی کیدن نفس |

| و قرص خوابمی نهایت ارامش و غرور منید |

| دریای هانو چویلم یه فرشته کافری |

| بیسه کابوس شویلم و نمازو عبادتی |

| ک دالگم خونیدن دلم ارات تنگ بیه |

| داقت نیرم دی و دوریت امشو امشو |

| خوم کیشم دار امشو خوم کشم نازار |

| گلارمه نذر چویلت بورو برس و حال خراو |

| دلم درم خوم نابود کم وی حال ریم سوزانم |

| دی پارسا و دس چی بورو بزان پارسات چنی پیر بیه |

| تو همنفس منید دی نفس وبان نیتیدن چش سیاه |

| مغرور بورو دی نفست شیط بیه و ایره و وقتی تو چیدن |

| دی و مال نیچم هرشو هام نو ای |

| خیابانیله تا صبح و در مالدان بیسه جام |

| لجباز منید گشت کس منید چش سیاه منید نفس منید |

| خوشی ولیم گردیدن دی دلخوشی نیرم جز خودکشی |

| کاش دیواریله ای شهر برمیدن تا که بتونم تو بیونم هامه |

| نو خماری چویلد هامه نو نسخصدات بورو نازارک تو مواد منیدن |

| نازار بی تو دلم خونه لای لای لای لای لای |

| بسه بورو گل نازم ای دفعه دی اذیتت نیکم |

| دردت رو سرم ای نفس نفسم دی و بان نیتیدن |

| و اسمت قسم پارسا دی بریاس الان |

| بی تو مالمان فره ساکته درد قلبت ب قلبم نفس |

| هرشو خدا خداکم تاگه تو بیونم هامه نو خماریت |

| تا بیدن قدرت نزانستم الان دی زانم چه بی کسم |

| حلالم که نازارگم امشو و دوریت خوم کشم نازار |

| رگ و نو بدنم نیه گشتی هواس نفس نفس نفس |

| وقتی تو نیدن کی توید آرامم بکیدن کاش دیواریله |

| ای شهر خراب بودن تاکه صدات بشنوم وکرور |

| بامه تو بینمد هرک بایدن کل کوچه چراغ واران |

| کم اراد فکرتو دردی قشنگه هرشو نیشد قلبم |

| ویسیل یادگارید بینسه خطبه مرگم |

| نازم شیویا دلم شکیا درد دل و لای کی بوشم بی تو |

| نفس اخرم اخرین نفسیلم بو پرستاری |

| بکه ارام بو وگرد صدات حالم خوب بکه |

| بو گرد دسیلد تو م درمان بکه |

| تواستمد تو نیود مست کردم تو نیوید گیره |

| کردم تو نیوید خونم اراد تا وقتی |

| بایدلام یه کاری بکه دی شیط بیم یا الله |

| تمام زندگیم تونید حرام اگر بزانید چویلم تار تار تنیا رفیقم |

| الکل ای شهر بی تو دنیا بدون خداست ای ماله |

| بی تو سلول انفردایه ارام درگیر دردیم ک درمانی |

| فقط تونیدن تو خدای اسمانید |

| تو خدای دل منید تو خدای شهر منید |

| حلالم که نازارگم امشو خوم کشم |

خواننده عزیز و دوست داشتنی پارسا کبودی عزیز که بسیار عالی این آهنگ را اجرا کرده است. بشنوید و این اثر را از دست ندهید!

پارسا کبودی دلتنگی

+ صفحه پارسا کبودی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: