مجموعه دعاهای ماه رمضان از سایت آی ریتم

دانلود دعا های ماه مبارک رمضان همراه با صوت و ترجمه !

Series Prayers / Ramadan

مجموعه دعاهای ماه رمضان

نام هنرمند: قاریان مختلف • نام مجموعه آهنگ: دعاهای ماه رمضان

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

دعای سحر

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ

کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا من از تو درخواست مى‌کنم به حق نورانی‌ ترین |

| مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است |

| خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب نورانیتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ

کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق نیکوترین مراتب |

| جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب جمالت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ

وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق |

| عالی‌ترین مراتب جلالت در صورتیکه |

| تمام مراتب جلالت عالیست خدایا پس از |

| تو درخواست می‌کنم بحق تمام مراتب جلالت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا

وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست می‌کنم بحق بزرگترین مراتب‌ |

| عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب عظمتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ

وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق روشنترین مراتب |

| نورت در صورتى که تمام مراتب نورت روشن است |

| خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب نورت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا

وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به وسیع‌ترین مراتب |

| رحمتت در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است |

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب رحمتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا

وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به کامل‌ترین کلماتت |

| در صورتى که جمیع کلماتت کامل است |

| خدایا پس از تو درخواست مى‌کنم به حق تمام کلماتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ

وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به عالی‌ترین مراتب |

| کمالت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است |

| خدایا پس از تو درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب کمالت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا

وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به بزرگ‌ترین |

| نام‌هایت در صورتى که تمام نام‌هایت بزرگ است |

| خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام نام‌هایت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا

وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به عالی‌ترین مراتب |

| عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است |

| خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب عزتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا

وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق نافذترین مراتب |

| مشیتت در صورتى که تمام مراتب آن نافذ است |

| خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب مشیتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا

عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به آن قدرت کاملت |

|که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت |

| احاطه بر اشیاء دارد خدایا پس درخواست |

| مى‌کنم به حق تمام مراتب قدرتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ

وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا درخواست مى کنم به حق نافذترین مراتب |

| علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است |

| خدایا پس درخواست می‌کنم بحق تمام مراتب علمت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ

وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق پسندیده ‌ترین |

| سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است‌ |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام سخنهایت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا إِلَیْکَ

وَ کُلُّهَا (وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ) إِلَیْکَ حَبِیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق محبوبترین |

| حاجتى که برآورده‌اى در صورتى که تمام |

| حاجت‌ها که برآورده‌اى محبوب است خدایا پس درخواست |

| مى‌کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده ‌اى |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ

وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به شریفترین مراتب |

| شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است |

| خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب شرافتت |

 

مجموعه دعاهای ماه رمضان

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ

کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به ابدیترین مقام |

| پادشاهیت در صورتى که تمام آن ابدى است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مقام پادشاهیت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ

وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق نیکوترین |

| مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام مراتب ملکت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِأَعْلاَهُ

وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق عالی‌ترین |

| مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام مقامات بلندت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ

وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق قدیم‌ ترین |

| احسان‌هایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است |

| خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به تمام احسان‌هایت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق گرامی ترین |

| آیاتت در صورتى که تمام آیاتت گرامى است |

| خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام آیاتت |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ

وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

| خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق |

| هر چه که در آن شأن و جبروت جمع است |

| و به حق هر شأنى تنها و هر جبروتى تنها |

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی (بِهِ) حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ‌

| خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق آن چیزى |

| که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت مى ‌کنى |

| پس تو دعایم اجابت فرما اى خدا |

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام

الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ

وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ

| خدایا! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست |

| قرار ده و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی و مرا از خواب غافلان |

| بیدار ساز و گناهم را ببخش ای معبود جهانیان |

| و در گذر از من ای بخشنده گنهکاران |

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الی مَرْضاتِکَ وجَنّبْنی

فیهِ من سَخَطِکَ ونَقماتِکَ ووفّقْنی فیهِ

لقراءةِ آیاتِکَ برحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین

| خدایا مرا در این ماه به خشنودی ات نزدیک کن و از خشم |

| و انتقامت برکنار دار و به قرائت آیاتت موفق کن |

| ای مهربان ترین مهربانان |

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ

وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ واجْعَل لی

نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ

| خدایا در این ماه به من تیزهوشی و بیداری روزی کن و از بی خردی |

| و اشتباه دورم ساز و از هر خیری که در این ماه نازل می کنی |

| برایم بهره ای قرار ده و به حق جودت، ای بخشنده ترین بخشندگان |

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ قوّنی فیهِ علی إقامَةِ

أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ

شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ

وسِتْرِکَ یـا أبْصَرَ النّاظرین

| خدایا در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومند |

| ساز مرا و شیرینی ذکرت را به من بچشان و ادای شکرت |

| را به من الهام فرما و به نگهداری و |

| پرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان |

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من

المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ

القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ

المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین

| خدایا قرار ده مرا در این ماه از آمرزش جویان |

| و از بندگان شایسته فرمان بردار و از اولیای مقرّبت |

| به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان |

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ

مَعْصِتِکَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ وزَحْزحْنی

فیهِ من موجِباتِ سَخَطِکَ بِمَنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهی رَغْبـةَ الرّاغبینَ

| خدایا مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانی ات |

| وامگذار و با تازیانه های انتقامت عذاب مکن و از موجبات |

| خشمت دورم بدار بحق احسان ونعمتهای بی شمار تو |

| ای حد نهایی علاقه واشتیاق مشتاقان |

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اعنّی فیهِ علی صِیامِهِ

وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی

فیهِ ذِکْرَکَ بِدوامِهِ بتوفیقِکَ یا هادیَ المُضِلّین

| خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و شب زنده |

| داری و از لغزش ها و گناهانش دورم بدار و ذکرت |

| را همواره روزی ام کن، به توفیقت ای راهنمای گمراهان |

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ

وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ

وصُحْبَةِ الکِرامِ بِطَوْلِکَ یا ملجأ الآمِلین

| خدایا در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن |

| طعام و آشکار کردن سلام و هم نشینی با اهل کرامت |

| را نصیبم فرما، به عطایت ای پناهگاه آرزومندان |

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من

رَحْمَتِکَ الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَةِ

وخُذْ بناصیتی الی مَرْضاتِکَ الجامِعَةِ

بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین

| خدایا برای من در این ماه بهره ای از رحمت گسترده ات |

| قرار ده و به برهان و راههای درخشانت راهنمایی کن |

| و به سوی خشنودی فراگیرت متوجه کن |

| به مهرت ای آرزوی مشتاقان |

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین

علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی

فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَةَ الطّالِبین

| خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران |

| نزد خود و از مقرّبان درگاهت قرار بده |

| به احسانت ای نهایت همت جویندگان |

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ

وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ

علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین

| خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی ها |

| و نافرمانی ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم و آتش برافروخته |

| را بر من حرام گردان، به یاری ات ای فریادرس دادخواهان |

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ

والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکَفافِ واحْمِلنی

فیهِ علی العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ

من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الخائِفین

| خدایا مرا در این ماه به پوشش و پاک دامنی زینت ده |

| و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان و بر عدالت |

| و انصاف وادارم نما و مرا در این ماه از هرچه می‌ترسم ایمنی ده |

| به نگهداری ات ای نگهدارنده هراسندگان |

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین

علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی

فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَةَ الطّالِبین

| خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران |

| نزد خود و از مقرّبان درگاهت قرار بده |

| به احسانت ای نهایت همت جویندگان |

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ

والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ علی کائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی

فیهِ للتّقی وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین

| خدایا مرا در این ماه از آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها پاکیزه‌ام کن |

| و بر شدنی‌های مورد تقدیرت شکیبایم گردان و به پرهیزگاری و هم‌نشینی |

| با نیکان توفیقم ده، به یاری‌ات ای روشنی چشم مستمندان |

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی

فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه

غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین

| خدایا مرا در این ماه بر لغزش‌ها مؤاخذه مکن |

| و از خطاها و افتادن در گناهان من در گذر و هدف بلاها |

| و آفات قرار مده به عزتت ای عزت مسلمانان |

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ

طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری

بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین

| خدایا در این ماه فرمانبرداری فروتنان را نصیبم کن |

| و سینه ام را برای انابه همانند بازگشت خاضعان باز کن |

| به امان دادنت ای امان ده هراسندگان |

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ

الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ

بِرَحْمَتِکَ الی دارِ القَرارِبالهِیّتَکِ یا إلَهَ العالَمین

| خدایا مرا در این ماه به همراهی و همسویی با نیکان توفیق ده |

| و از هم‌نشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه |

| آرامش جایم ده به خدایی خودت ای معبـود جهانیان |

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ

لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الی التّفْسیر

والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین

صَلّ علی محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین

| خدایا مرا در این ماه به سوی کارهای شایسته |

| و اعمال نیک هدایت فرما و حاجت‌ها و آرزوهایم را برآور |

| ای آن که نیاز به روشنگری و پرسش ندارد ای آگاه به آنچه در سینه |

| جهانیان است بر محمّد و خاندان پاکش درود فرست |

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ

ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی

الی اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین

| خدایا مرا در این ماه به برکت سحرهایش آگاه کن |

| و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش و تمام اعضایم |

| را به پیروی آثارش بگمار به نور خودت |

| ای روشنی بخش دلهای عارفان |

دعای روز نوزهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ

وسَهّلْ سَبیلی الی خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی

قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الی الحَقّ المُبین

| خدایا در این ماه بهره‌ام را از برکت‌هایش کامل گردان |

| و راهم را به سوی نیکی‌هایش هموار نما و از پذیرفتن |

| خوبی‌هایش محرومم مساز |

| ای هدایت کننده به سوی حق آشکار |

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ

واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ

لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین

| خدایا در این ماه درهای بهشت را به رویم بگشا |

| درهای آتش دوزخ را به روزیم ببند و به تلاوت قرآن توفیقم ده |

| ای نازل کننده آرامش در دل‌های مؤمنان |

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الی مَرْضاتِکَ

دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ

الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.

| خدایا در این ماه برای من به سوی خشنودی‌ ات دلیلی |

| قرار ده و برای شیطان راهی به سوی من قرار مده و بهشت |

| را منزل و آسایشگاهم قرار ده ای برآورنده حاجات خواهندگان |

دانلود تمامی دعا ها در یک فایل زیپ