فرهاد قایدی سال خش از سایت آی ریتم

هنرمند: فرهاد قایدی اثر: سال خش

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: یعقوب نورانی

تنظیم: فرهاد کیانی

| های ، های های های های های |

| دل ، دل ای دل ای دل |

| عیدِ نائورِئز اُند إ اُ دِل مو خَش إ |

| عید نوروز آمده است و دل ما خوش است |

| گُل مَجا سَئُز آبُد إ هَر جا بَش إ |

| گل همه جا سبز شده است و همه جا گندم زار است |

| زِندَه وابی زِندَه ئی بٍکنی بٍری |

| زنده بگردید و بیایید زندگی کنید |

| رَختِ نِه وابَرکِنی سالِ خَش إ |

| رخت نو بر تن کنید سال خوش است |

| های ، های های های های های |

| دل ، دل ای دل ای دل |

| بِد تَه با هَم واچِنِم |

| بیا تا با هم بچینیم |

| بِد تَه با هَم واچِنِم عِشق اُ صَفا |

| بیا تا که عشق و صفا را با هم بچینیم |

| بِد کِه شادی اَز تَهِ دِل مو مُبا |

| بیا که از ته دلهایمان شادمانی داریم |

| دِلخَش اُ دِل زِندَه وابی چُن بَهار |

| دل خوش و دل زنده باشید همچون بهار |

| شَپ بٍری بٍزنی خُشالِ روزِگار |

| بیایید دست بزنید به خوشحالی در روزگار |

| شَپ شَپ شَپ شَپ شَپ شَپ |

| دست دست دست دست دست دست |

| شَپ شَپ شَپ شَپ شَپ شَپ |

| دست دست دست دست دست دست |

| سیبِ سُرخ هَر چی کِه هٌد |

| سیب سرخ هرچه که بود |

| شُن کُفَه ی ما هَمَه لِت |

| همه به دامان ما فرو ریختند |

| خَرَکِ خَش شُکٍه بٌد |

|  خارک (خرمای نارس) خوشمزه بند کردند |

| شُن کُفَه یِ ما هَمَه لِت |

| و همه به دامان ما پاشیدند |

| مٍنِ باغِ زِندِگی |

| در میانه ی باغ زندگی |

| رٌزِ رائوشَن شُدَدِم |

|  روز روشن به ما دادند |

| چَشِیَه ی گَش شُکٍه کٌد |

| چشمهای روشن زیبا را قسمت کردند |

| شُن کُفَه ی ما هَمَه لِت |

| و همه را به دامان ما فرو ریختند |

| های ، های های های های های |

| دل ، دل ای دل ای دل |

| دِئرِ دِل تو واکِنی |

| در دل را باز کنید |

| دِئرِ دِل تو واکِنی صَحرائو بٍری |

| در دل را باز کنید و به صحرا بیایید |

| چَش گُلِ چَش گُلِ |

| به تماشای گل به تماشای گل |

| چَش گُلِ بابونَه وَختِ خائو بٍری |

| به دیدار و تماشای گل بابونه بیایید به هنگام خواب |

| واسٍه ئی دَسمالِیا سورِ گُل إ |

| عروسی گل است دستمال ها را بردارید |

| هَر کُجا چَش بٍکنٍه پُر نورِ گُل إ |

| به هر سو که نگاه کنید پر از نور گل است |

| بِدٌ ! بِدٌ ! |

| بیا! بیا! |

| بِدٌ بَر بٍکٌد کَبا ! |

| بیا بیا قبا از تن به در کن |

| |بِدٌ ! بِدٌ ! بِدٌ خُد کِل اُ شَبا ! |

| بیا بیا با هلهله ی شادمانی بیا |

| دِلِ رائوشَنی مُبا ! |

| دل روشنی داریم |

| بِد حِنائو نٍه دَسّ اُ پا ! |

| بیا و حنا به دست و پای بنه |

| دَریَه خُدِ سٌرٌد بِیا ! |

| بیا و دف و سرود بیاور |

| بٍبٌ دَسمال اِ بَرا ! |

| بیا و دستمال ها را بالا ببر |

| بِد اَچِم بٍگِم مَجا ! |

| بیا تا برویم همه جا بگوییم |

|  کِه اَبِه ! کِه اَبِه ! |

| که می شود ، که می شود |

| کِه اَبِه ! مَشا ! مَشا ! |

| که می شود و می توانم ، می توانم |

فرهاد قایدی همراه با یک گروه فوق العاده حرفه ای موزیک دلنشینی را منتشر کرده اند که بسیار شنیدنی و زیبا ساخته شده است. بشنوید و لذت ببرید از شنیدن این ترانه زیبا!

فرهاد قایدی سال خش

+ صفحه فرهاد قایدی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: